Projeler

EXCEED SWINDON – Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Su Yönetimi

Braunschweig Üniversitesi (Almanya) Exceed projesi ile, Milenyum Kalkınma Hedefi 7/C (Çevresel sürdürülebilirliği sağlama ve 2015 itibarıyla güvenli içme suyu ve sağlık hizmetlerine ulaşamayan nüfusu yarıya indirme) ye ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uluslararası işbirliği ile kapasite geliştirmeyi ve araştırmalar yapmayı hedeflemiştir.

Exceed Projesi 2009 yılında gelişmekte olan ülkelerde bulunan 35 partner üniversite ve araştırma merkezi ile başlamıştır. Latin Amerika, Orta Doğu, Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya’ dan ülkelerin katılımı ile her bölgenin su ile ilgili problemlerine sürdürülebilir projeler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projeler içerisinde tarımda kullanılan suyun azaltılması, kuraklık ve taşkınlar, su kalitesi ve sağlık gibi konular yer almaktadır.Bu amaca ulaşmak için partner üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora seviyesinde sürdürülebilir su yönetimi üzerine olan çalışmalar arttırılmış, programlara yeni dersler eklenmiştir. Yaz okulları, bölgesel ve uluslararası çalıştaylar ve seminerler organize edilerek kapasite geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, öğrenci, genç araştırmacı ve hocalar için de değişim programı uygulanmaktadır.Daha fazla bilgi için:

 

E-Erişimi olan Projeler

 

TÜBİTAK, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi vb. kaynaklardan desteklenen projeler

Turistik Bölgelerde Otomatik Okuma Sayaçları Kullanarak Fiziki Su Kayıplarının Yüksek Hassasiyetle Belirlenmesi ve Yönetimi: Antalya-Kaleiçi Uygulaması 

Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU (Yürütücü), TÜBİTAK 1001, 2014 –


Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması 

Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU (Yürütücü),  TÜBİTAK 1005, 2014 –


Antalya’da Yoğun Seracılık Yapılan Tarımsal Bir Alanda Kalıcı Organik Kirleticilerin Mevsimsel ve Mekansal Değişiminin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK (Yürütücü), TÜBİTAK 3501, 2012 – 2016


Arıtma Çamurlarından Biyogaz Üretiminde Yüksek Sıcaklık- NaOH Ön Arıtım Prosesinin Optimizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2012 –


Nanopartiküllerin Evsel Arıtma Çamurlarının Anaerobik Parçalanabilirliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2012 –


Ticari Üretimi Yapılan 10 Numara Yağların Ağır Metal ve Halojenler ile Kirlenme Potansiyelinin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2012 – 2013


Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Ayça ERDEM (Yürütücü), TÜBİTAK 1001, 2010 –


İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi

Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU (Yürütücü), TÜBİTAK 1007, 2008 – 2011


Derin Deniz Deşarjı ile Bırakılan Atıksuların Alıcı Ortamda Tutsaklanması Durumunda Bakteri Konsantrasyonunun Tahminindeki Belirsizliklerin İncelenmesi

Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU (Yürütücü), TÜBİTAK 1001, 2008 – 2011


Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları ile Termokimyasal Ön Arıtım Uygulanmış Lignoselülozik Atıkların Birlikte Anaerobik Parçalanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2010 – 2011


Antalya atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarında poliklorür bifenil (PCB) ve lineer alkil sülfonat (LAS) konsantrasyonlarının belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2009 – 2010


Birleştirilmiş Alkali ve Termal Ön Arıtım Yöntemlerinin LignoselülozikAtıkların Anaerobik Parçalanabilirliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2009 – 2010


Sera Atıklarına Uygulanan Kimyasal Ön Arıtım Yöntemlerinin Anaerobik Arıtılabilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2009 – 2010


Valorization of Agricultural Residues from Greenhouses and Sewage Sludge into Biogas by Anaerobic Digestion Combined with Pre-treatments

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), TÜBİTAK, 2008 – 2010


Anaerobik arıtma sisteminde etkin olan mikroorganizmaların moleküler bazda (FISH ve DGGE) tanımlanması ve sistem performansının değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), DPT, 2005 – 2010


Değişik faktörler ve bunların interaksiyonlarının tercihli akış ve yeraltı suyu kirliliğine etkilerinin belirlenmesi

Doç. Dr. Hasan MERDUN (Yürütücü), TÜBİTAK, 2005 – 2008


Kumluca Bölgesi Yeraltısuyu Kaynaklarının Pestisit ve Azot Kirliliğine Karşı Hassasiyeti ve Risk Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP 2005 – 2007


Kristal şekerde patojen bakterilerin yaşam süresinin tespiti

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Türkşeker – ICUMSA, 2002 – 2007


Yeraltı suyu kirlenmesini etkileyen faktörleri belirlemek için başlangıçnem içeriğinin su akışının alansal dağılımına etkileri

Doç. Dr. Hasan MERDUN (Yürütücü), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. BAP, 2003 – 2005


Sığ Ötrofik Göller İçin Göl Ekolojisi-Makrofit İlişkisine Dayanan Genel Su Kalite Yönetimi Amaçlı Benzetim Modeli Geliştirilmesi

Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU (Yürütücü), TÜBİTAK, 1996 – 1998


Kütahya Şeker Fabrikası atıksu devrelerinin optimizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Türkşeker, 1994 – 1998


Ankara Şeker Fabrikası deşarjının Ankara Çayına verdiği kirliliğin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Altınay PERENDECİ (Yürütücü), Türkşeker, 1995 – 1996


Laboratuvar Ölçekli Anaerobik Reaktörlerde Moleküler Yöntem(Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Kullanılarak Methanosaeta ve Methanosarcina Popülasyonlarının Belirlenmesi

Dr. Vedat YILMAZ (Yürütücü), YÖK Doktora Sonrası Araştırma Desteği, 2012 – 2013


Güneş Altında Kurutmanın Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurunda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ve Nonil Fenol Giderimine Etkisinin İncelenmesi ve Organik Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Dr. Vedat YILMAZ (Yürütücü), Akdeniz Üniversitesi BAP, 2009 – 2010


Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümünün misyonu, yaşanabilir bir çevre için dünya standartlarında eğitim veren, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözümler üretebilen, toplumda çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre bilincine sahip, çevre sorunlarını algılayan ve çözümler üretebilen çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği eğitimi sunan, Günümüzün çevre problemlerini çözmeye yönelik analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen, Çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen, Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan, Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, Sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çaşdaş çevre mühendisleri yetiştiren, Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip, bir program olmaktır.

İletişim

Çevre Mühendisliği Bölümü
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6326
Tel: +90 242 310 6306