Tanıtım

Tanıtım

1998-1999 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. 2014-2015 öğretim yılından itibaren branş derslerinin en az %30’unun İngilizce olacağı yeni sisteme geçilmiş olup, zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. Bölümümüzde Yandal Programı uygulanmaktadır. Yüksek Lisans programı 1999-2000 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Doktora programı, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte ortak program olarak açılmıştır. Trier Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya) ile iki diplomalı ortak Uluslararası Madde Akım Yönetimi (International Material Flow Management) Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. 

Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümünün misyonu, yaşanabilir bir çevre için dünya standartlarında eğitim veren, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözümler üretebilen, toplumda çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre bilincine sahip, çevre sorunlarını algılayan ve çözümler üretebilen çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

 1. Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği eğitimi sunan,
 2. Günümüzün çevre problemlerini çözmeye yönelik analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
 3. Çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
 5. Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan,
 6. Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren,
 7. Sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çaşdaş çevre mühendisleri yetiştiren,
 8. Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip, bir program olmaktır.

Programın Amacı

 1. Temel ve mühendislik bilimleri ile Çevre Mühendisliği alanlarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış,
 2. Mühendislik yapılarını ve süreçlerini tasarlayabilen ve Çevre Mühendisliği problemlerinin analiz ve çözümü için, bilimsel nitelikli proje üretebilen ve uygulamayı üstlenebilen,
 3. Dünyanın, Türkiye’nin ve içinde bulunduğu bölgenin sorunlarını bilen, araştırıcı ve sorgulayıcı özelliklere sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen, ekip çalışması yapabilen ve disiplinlerarası çalışmalara katılabilen,
 4. Uluslararası ve ulusal ölçekte etik, toplumsal, mesleki ve kişisel sorumluluğa ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

 1. Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini Çevre Mühendisliği problemlerine uygular.
 2. Mühendislik problemlerini küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda ifade eder.
 3. Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını tanımlar.
 4. Çevresel, ekonomik, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi sınırlar içerisinde, bir sistemi, parçayı veya işlemi tasarlar.
 5. Çevre Mühendisliği ile ilgili mikro (laboratuvar, dar alan) ve makro (havza bazlı) düzeydeki problemleri tanımlar, formüle eder, modeller ve çözümler.
 6. Çevre Mühendisliği ile ilgili bir araştırma, deneme veya deneyi tasarlar, veri toplar, deney yapar ve sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 7. Çevre Mühendisliği problemlerinin çözümü için alternatif çözümleri, yaklaşımları, prosedürleri ve istatistiksel yöntemleri kullanır.
 8. Arıtma tesisi tasarımı, işletimi ve proje yönetimi konuları ile ilgili problemleri çözer.
 9. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern mühendislik araçları, bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 10. Bağımsız olarak çalışır, sorumluluk alır ve disiplin içi ve disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin olarak çalışır.
 11. Mesleki konularda etkili konuşma, tartışma, yazma ve sözlü ve yazılı iletişim kurma işlemlerini yapar; en az bir yabancı dili, alanındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak şekilde kullanır.
 12. Çevre Mühendisliği uygulamalarında, çalışanların sağlığı ve iş güvenliği ile değişik uygulamaların hukuksal sonuçlarını değerlendirir.
 13. Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 14. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varır ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler.

Mezunların çalışma alanları

Çevre Mühendislerinin başlıca çalışma alanları su, toprak ve hava kirliliği için teknik çözümlerin araştırılması, geliştirilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesidir. Çevre Mühendisleri, çevresel problemlerin çözümünde temel mühendislik, biyoloji, kimya ve matematik prensiplerini kullanırlar. Atık bertarafı, geri dönüşüm, su ve hava kirliliği ile çevre ve halk sağlığının geliştirilmesi çalışmalarında yer alırlar.

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin tasarımı, inşası ve işletilmesi, su temini sistemleri, kanalizasyon tesislerinin tasarımı ve inşası Çevre Mühendislerinin en çok ilgilendiği konulardır.  İçme suyu arıtımı, atıksuların geri çevrimi ve yeniden kullanılması, çevresel etkilerin değerlendirilmesi, proses kontrolü ve temiz teknolojilerin araştırılması gibi konular da Çevre Mühendisleri tarafından çalışılan konulardır ve ayrıca önerilen çevre projelerinde bilimsel veri analizi ve performans kontrolü gibi çalışmalarda da yer alırlar.

Çevre Mühendisleri, kamu kurumlarında ve ayrıca özel şirketlerde müşterilerine yasal düzenlemelere uyum sağlama hususunda yardımcı olmak için Çevre Mühendisi ve danışman olarak görev almaktadırlar.

Misyon

Çevre Mühendisliği Bölümünün misyonu, yaşanabilir bir çevre için dünya standartlarında eğitim veren, yerel ve küresel çevre sorunlarına çözümler üretebilen, toplumda çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir bölüm olmak ve bu bağlamda çevre bilincine sahip, çevre sorunlarını algılayan ve çözümler üretebilen çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Dünya standartlarında bir Çevre Mühendisliği eğitimi sunan, Günümüzün çevre problemlerini çözmeye yönelik analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen, Çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen, Sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefi için çalışan, Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren, Sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çaşdaş çevre mühendisleri yetiştiren, Uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip, bir program olmaktır.

İletişim

Çevre Mühendisliği Bölümü
Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Konyaaltı Antalya
Tel: +90 242 310 6326
Tel: +90 242 310 6306